Menu

Шинэ инженерийн сургалт

Шинэ инженерийн сургалт

Сургалтын зорилго: Шинэ залуу барилгын инженерүүдийг ажилд бэлтгэх, барилгын талаарх анхан шатны мэдээлэл, цогц мэдлэг, чадварыг олгох.
Сургалтын хэлбэр: Онол-80%, дадлага-20%. 
Хамрах хүрээ: Барилгын инженер мэргэжлээр суралцдаг төгсөх ангийн оюутнууд, шинээр төгсөгчид, ажилд эхлэн орж буй инженерүүд, мөн агуулгын дагуу мэдлэгээ бататгах хүсэлтэй инженерүүд.
Агуулга:

  1. Барилгын эрх зүйн орчин
  2. Барилгын ажил эхлүүлэх, хүлээлгэн өгөх үйл явц
  3. Барилгын ажлын анхан шатны бүртгэл хөтлөлт
  4. Барилгын төсөвт өртгийн бүтэц, түүнийг тооцох арга
  5. Барилгын талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
  6. Барилгын төслийн удирдлага
  7. Барилгын хяналт, шалгалт
  8. Ажлын байран дахь харилцаа
  9. Хэмжин шалгах багажууд ашиглах дадлага

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 09:00-17:00 /ажлын 5 өдөр/ 
Суралцагсдын тоо: 25-30 хүн 
Нийт цаг: 40 цаг 
Төгсөгчдөд 3мдцаг бүхий гэрчилгээ олгоно.